Notulen laatste vergadering 2017 PDF Afdrukken E-mail

 

 

 

 

 

 

 

Notulen & actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen Pagina: 1

NOTULEN

Algemene Ledenvergadering

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen

Gehouden op: Woendag 31 mei 2017 om 19.00 uur

Vergaderlocatie: SBM gebouw te Heerlen

Namens Verwey Vastgoed BV: De heer C.C.W. Meyer

De heer R.J.A. Postma

Aanwezige leden: M.E. Baksi, H. Bies, K. Crombach – S. Crombach, V.R.M. Crutzen, H.J.L. Dassen – A.J. Dassen, W.J.G. van Dijk, H.J. Eggen, H.M.M. Erven, W.F. Franssen, S.M.H. Frasolek, L.R.H. van Geffen, J.B.J. Habets – G.M.J. Habets, E.H.R. van Laarschot, J. Mengels, T. Pecak, I.J.G. Selker, P.M. Senden, H. Spaetgens, C.J.F. Theunissen – H.J.M. Theunissen-Quaedvlieg, J.H.W. Thijssen, D. Thijssen, J. Trompetter.

Aanwezige leden via machtiging: J.A.L. Wetzels, Wonen Zuid, P.M. Senden, J.H. van den Eynden – H. van den Eynden-Mulder, B. Loi, F.J.M. Simons, C.L. Wijlaars,

1. Opening van de vergadering

De heer C.C.W. Meyer heet eenieder van harte welkom op deze Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (hierna Vereniging of VvE).

2. Vaststellen aantal aanwezige stemmen

Aan de hand van de presentielijst wordt vastgesteld dat 109 stemmen in persoon dan wel bij machtiging van de in totaal 224 uit te brengen stemmen aanwezig zijn, waardoor het vereiste quorum is bereikt en rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen.

3. Vaststellen van de agenda

Er zijn schriftelijk geen aanvullingen op de agenda binnengekomen en geen van de aanwezigen wenst wijzigingen op de agenda aan te brengen, zodat deze conform wordt vastgesteld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Bij Verwey Vastgoed zijn geen medelingen en/of ingekomen stukken binnengekomen, noch wenst een van de aanwezige leden iets in te brengen.

5. Bespreken en vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering

d.d. 1 juni 2016

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 juni 2016 worden paginagewijs doorgenomen. Met betrekking tot de notulen zijn er geen verdere op- en/of aanmerkingen waarna de leden de notulen goedkeuren en dat deze hiermee is vastgesteld.

Notulen & actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen Pagina: 2

6. Bespreken jaarrekening 2016

- verslag kascontrolecommissie

De heer J. Mengels doet namens de kascontrolecommissie verslag van de controle van de

jaarrekening, welke goed verzorgd uitzag. Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Het advies

van de kascontrolecommissie luidt om de jaarrekening 2016 goed te keuren alsmede decharge te

verlenen aan bestuur/bestuurder.

- bespreken en vaststellen jaarrekening

De heer C.C.W. Meyer neemt de jaarrekening 2016 door. Als alle vragen zijn beantwoord luidt het

voorstel om de jaarrekening 2016 goed te keuren.

Besluit: Met 28 stemmen vóór, 0 stemmen tégen en 81 onthoudingen wordt de jaarrekening 2016

goedgekeurd.

- besluitvorming omtrent bestemming exploitatieresultaat

Nu de jaarrekening is goedgekeurd luidt het voorstel het nadelig exploitatieresultaat á

€ 2.517,65 ten laste van de reserve grootonderhoud te brengen.

Besluit: Met 28 stemmen vóór, 0 stemmen tégen en 81 onthoudingen wordt de het voorstel

goedgekeurd.

- decharge bestuur/bestuurder

Nu de jaarstukken zijn goedgekeurd luidt het voorstel het advies van de kascontrolecommissie op te

volgen en decharge te verlenen aan bestuur en bestuurder voor het gevoerde (financiële) beleid,

waarna het voorstel als zodanig wordt geformuleerd.

Besluit: Met 28 stemmen vóór, 0 stemmen tégen en 81 onthoudingen wordt het voorstel

goedgekeurd.

- benoeming kascontrolecommissie

De heer K. Crombach wil aankomend jaar de kascontrole nogmaals uitvoeren. De heer J. Mengels

bedankt voor de functie. Mevrouw A.J. Dassen – Hendriks is bereid om de kascontrole uit te voeren.

Besluit: Met 28 stemmen vóór, 0 stemmen tegen en 81 onthoudingen worden de heer K. Crombach

en mevrouw A.J. Dassen – Hendriks (her)benoemd.

7. Bespreken en vaststellen begroting 2017 en eigenaarsbijdragen

De begroting 2017 wordt doorgenomen en toegelicht door de heer C.C.W. Meyer. In vergelijking met

2016 zijn enkele posten geïndexeerd danwel bijgesteld op basis van de uitgaven van vorig jaar. Als

alle vragen zijn beantwoord luidt het voorstel om de begroting 2017 goed te keuren met dien

verstande dat de eigenaarsbijdragen ongewijzigd blijft.

Besluit: Met 28 stemmen vóór, 0 stemmen tégen en 81 onthoudingen wordt de begroting 2017

goedgekeurd.

8. Renovatie brandpaden

De heer R.J.A. Postma geeft aan dat nu de toegangspaden gerenoveerd zijn, de volgende doelstelling

is om de brandpaden te renoveren. De heer R.J.A. Postma zou dit graag willen oppakken met het

nieuw te kiezen bestuur. Er zal daarbij ook bekeken moeten worden op welke wijze de renovatie

uitgevoerd zou moeten worden. Deels zijn de brandpaden betrokken bij de achtertuinen en

gedeeltelijk vallen ze verantwoordelijkheid van de Vereniging.

Als alle vragen zijn beantwoord luidt het advies aan de vergadering om Verwey Vastgoed tezamen

met het (toekomstige) bestuur te machtigen om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden om

de brandpaden te renoveren.

Besluit: Het voorstel wordt met unanieme stemmen aangenomen.

Notulen & actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen Pagina: 3

9. Formaliteiten

a) Het voorstel luidt om de eigenaarsbijdrage als volgt te definiëren:

de voorschotbijdrage als bedoeld in artikel 7 wordt als volgt vastgesteld:

Het 1/12 – gedeelte van het bedoelde aandeel in de Vereniging vermeerderd met de wettelijke rente, incassokosten en procedurekosten gemaakt ter inning van die voorschotbijdrage.

Besluit: Het voorstel wordt met unanieme stemmen aangenomen.

b) Vaststellen van een aanmaningsprocedure:

- machtiging bestuurder voor het treffen van (rechts)-maatregelen bij achterstand in betalingen en het in rekening mogen brengen van alle hierbij behorende kosten, zowel in als buiten rechte, bij de wanbetaler.

Besluit: Het voorstel wordt met unanieme stemmen aangenomen.

10. Aanvraag gedogen huidige oprit Zondagstraat 8, fam. Van den Eynden

Op basis van de toelichting op de agenda geeft mevrouw M. van den Eynden namens haar ouders toelichting op het verzoek om de huidige oprit te gedogen. Er volgt een discussie waarbij de voors en tegens worden besproken. Nadat afsluiting van de discussie wordt het verzoek ter stemming gebracht.

Besluit: Met 8 stemmen vóór, 21 stemmen tégen en 81 onthoudingen wordt het verzoek afgewezen om de huidige oprit te gedogen.

Deze besluitvorming betekent dat de oprit gelegen aan Zondagstraat 8 te Heerlen dient te worden hersteld conform het beeldkwaliteitsplan en de voorwaarden voor het vernieuwen van bestaande opritten.

11. Benoeming bestuursleden

De heer C.C.W. Meyer geeft aan dat er op dit moment géén bestuursleden meer zijn en geeft aan dat dit zéér gewenst is. Voor Verwey Vastgoed is het van belang en prettig is om te kunnen overleggen met bestuursleden. De heer C.C.W. Meyer doet dan ook een dringend verzoek aan leden om zich kandidaat te stellen.

De heren E.H.R. van Laarschot en H. Spaetgens wensen zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

De vergadering is van mening dat leden nog éénmaal de kans moeten krijgen om zich kandidaat te stellen. Van belang hierbij is, om een juiste keuze te kunnen maken, dat er een motivatie wordt gegeven waarom men zich kandidaat stelt.

Voorgesteld wordt om de leden nog eenmaal schriftelijk te benaderen om zich kandidaat te stellen. Hieropvolgend zal een schriftelijke stemronde plaatsvinden voor de leden die zich kandidaat hebben gesteld.

De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

12. Rondvraag

Mevrouw A.J. Dassen – Hendriks:

1. Bij Doctor Nolensplein 18 is het gras verbrand, tevens klopt de kleur van de voordeur niet. De heer R.J.A. Postma zal opdracht geven om het gras te herstellen.

De heer K. Crombach:

2. De kleuren die gebruikt zijn bij het schilderen van de woningen van Wonen Zuid zijn niet conform het beeldkwaliteitsplan. De heer C.C.W. Meyer geeft aan dat Wonen Zuid bevestigd heeft dat dit wel het geval zou zijn. Een afschrift hiervan zal worden toegestuurd.

13. Sluiting van de vergadering

De heer C.C.W. Meyer dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering.

Notulen & actielijst Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2017

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen Pagina: 4

ACTIELIJST

Algemene Ledenvergadering

Vereniging Witte Wijk Molenberg te Heerlen

Agendapunt Omschrijving Actie

8 Onderzoeken renovatie brandpaden Verwey Vastgoed/ toekomstig bestuur

10 Afwijzen gedoogverzoek oprit Zondagstraat 8 Verwey Vastgoed

11 Uitschrijven verzoek tot kandidaatstellingen bestuur Verwey Vastgoed

11 Schriftelijke stemronde organiseren Verwey Vastgoed

 
Welkom PDF Afdrukken E-mail

Welkom op de internetsite van de VVE Witte Wijk.

Wat kunt U hier verwachten? U kunt hier het laatste nieuws lezen dat te maken heeft met de Witte Wijk in het algemeen en de Vereniging Van Eigenaren van de Witte Wijk Molenberg.

Foto's van de Witte Wijk zelf en activiteiten in de Wijk zijn in de sectie "foto's." te zien.  Heeft u zelf ook interessante foto's ? Stuur ze ons dan op, er kunnen altijd nog foto's bij!

Er is een aparte sectie met belangrijke documenten. Dit zijn bijvoorbeeld aanvraagformulieren, notulen van algemene ledenvergaderingen van de VVE, het beeldkwaliteitplan, statuten, voorwaarden voor aanpassingen aan de woning of omgeving, informatie over de glasverzekering en onderhoudsdocumenten voor onderdelen van de woningen in de Witte Wijk. Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht er ondanks onze zorgvuldige controle foutieve informatie op staan, bieden wij bij voorbaat onze excuses aan.

Wilt U iets kwijt aan de Witte Wijk en aan de rest van het internet? Of wilt U gewoon uw voetsporen achterlaten en laten zien dat U op de Witte Wijk pagina bent geweest? Laat dan een berichtje achter in het gastenboek! Tenslotte kunt U via deze site contact opnemen met de vereniging van eigenaren. Kopij voor deze site kunt u ons zo ook toesturen. Veel plezier!