Domushuis PDF Afdrukken E-mail

Vanaf najaar 2007 is het Leger des Heils bezig met de opzet van een Domushuis op de Molenberg.

Doelstelling is de opvang voor personen met een GGZ indicatie. Het Leger des Heils biedt de bewoners een gegarandeerd zorgtraject op basis van een 24-uurs begeleidingsplan.

Zodra dit bekend wordt zijn de mensen in de directe omgeving bezorgd, dat dit van negatieve invloed is op hun woonomgeving. Zij richten een actiegroep op (Kloosterpand geen Domus) om te voorkomen dat de plannen werkelijkheid worden. Als duidelijk wordt dat de Gemeente geen bezwaar heeft en kan hebben tegen de plannen, wordt afgesproken dat er een kwartiermakergroep komt die als taak heeft een beheersplan op te stellen en de signalen en vragen uit de buurt serieus te bespreken en eventuele klachten terug te koppelen naar het Leger des Heils en de politie. Er moet een telefoonnummer komen waar overlast kan worden gemeld en er moet naar de buurt gecommuniceerd worden. De Gemeente Heerlen heeft een brief aan iedereen op de Molenberg gestuurd om deel te nemen aan deze kwartiermakergroep.

Er komt een objectieve voorzitter, Mathieu van Helden. Hij is onpartijdig en inhoudelijk neutraal. De realisering van het Domushuis is een voldongen feit dus het heeft weinig zin om hier nog actie over te voeren. Wel zullen we een aantal afspraken maken zodat er een goed plan van aanpak kan komen.

Op 26 augustus zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Dhr. Noy, lid van de beheerscommissie van De Klomp vertelt hoe het toen bij hen is verlopen en wat de ervaringen erna zijn geweest. Hij is hier erg positief over. Omdat al gauw bij onregelmatigheden naar het Domushuis kan worden gewezen, is het van belang dat er een zgn. nulmeting komt. Dit is een inventarisatie van de al bestaande problemen van de wijk. De Politie belooft dat er vanaf onmiddellijk, een verhoogde inzet zal zijn in de wijk, zodat deze al bekende problemen zo snel mogelijk worden aangepakt. Ook wordt er een avond wijkschouw gepland, deze zou er al komen maar nu wordt er extra aandacht gegeven aan de omgeving van het Domushuis. Bekeken wordt of er genoeg verlichting is rond het pand, er gesnoeid moet worden zodat alles overzichtelijker is, de telefooncel gehandhaafd moet worden en hekwerken hersteld. De Gemeente Heerlen zal dan gelden vrijmaken om e.e.a. te realiseren.

Klachten over drugs en/of jongeren kunnen gemeld worden bij Openbare Werken tel.

5604000 en bij het algemene nummer van de politie: 0900-8844. Klachten die gerelateerd zijn aan het Domushuis kunnen rechtstreeks bij het Leger des Heils worden gemeld: 5229789.

Dit is 24 uur per dag bereikbaar.

Op 09-12-2008 wordt het beheersplan Domus 3 vastgesteld. Hierin staan duidelijke afspraken over klachtmeldingen, het afhandelen ervan, de verantwoordelijkheden van diverse partijen en de basissamenstelling van de klankbordgroep die de taken van de kwartiermakergroep overneemt.

Op 29 december verhuizen de bewoners vroeger dan verwacht naar de Domus 3. De reden is een brand in het Domus 2 op 2e Kerstdag. De vereiste analoge telefoonlijn voor doormelding van de brandmeldinstallatie was reeds aanwezig zodat er formeel opvang kon komen voor maximaal 9 cliƫnten. De directe omwonenden zijn middels een informatiebrief op de hoogte gesteld.