Jaarverslag VVE 2008 PDF Afdrukken E-mail

Januari

09-01 Bestuursvergadering.

          Besloten om een spaarrekening bij ING Bank te openen om een optimaal rendement te behalen over het positieve saldo.

21-01 Vergadering met DB en diverse partijen onder andere GH over handhaving van het BKP.

24-01 Oplevering renovatie van de voortuinen Dinsdagstraat door dhr. Muijtjens (Licom).

31-01 Melding drugsoverlast in de wijk bij wijkagent Westerberg.

 

 Februari

06-02 Vandalisme doorgegeven aan wijkagent Westerberg.

11-02 Bestuursvergadering.

          Besloten om GH aan te spreken betreffende modderoverlast op het pad tussen de Zaterdagstraat en Vrijdagstraat. Het pad werd netjes schoongemaakt.

12-02 Bespreking DB met accountant Smeets.

13-02 Overleg met dhr. Muijtjens over diverse extra werken, onder andere snoeien van sparren en Robinia’s.

13-02 Vergadering Bestuur met dhr. Eurlings (WZ).

          Toezegging van WZ om het openstaande verschuldigde bedrag aan de Vereniging terug te betalen met rente.

          Besluit om ook de voordeuren van niet gerenoveerde huizen eveneens rood te schilderen wat conform het BKP is.

          Nadat HTM in eerste instantie had aangegeven medewerking te willen verlenen aan een gezamenlijk beleid in de wijk ten aanzien van onder andere het BKP en diverse activiteiten, geven zij al na één dag aan van medewerking af te zien. Het Bestuur van VWW vindt dit een gemiste kans voor de wijk!

15-02 Herstel toegang Vrijdagstraat 10 en 12.

20-02 Bewonersspreekuur VVE Witte Wijk in SBM-gebouw.

27-02 Overleg met GH over containers in de voortuin.

 

Maart

03-03 Overleg met dhr. Muijtjens (Licom) over aandachtspunten betreffende het project renovatie voortuinen en oplossing van de wateroverlast in de brandpaden. Er zal een grindbak worden gemaakt en de bestrating zal worden aangepast. WZ heeft toegezegd voor de helft van de kosten op te komen.

05-03 Bewonersspreekuur VVE Witte Wijk in SBM-gebouw. Weinig opkomst.

11-03 Overleg met dhr. Eygelshoven en mevr. Knippert (GH) over ingebruikname van het perk in de Woensdagstraat. Helaas wordt hier een vergoeding voor gevraagd terwijl de kosten van het onderhoud voor rekening van de vereniging zou komen. Besloten wordt om dit niet te doen.

18-03 Klankbordgroep over de entree aan de Joost van Vondelstraat. De architecten moeten terug naar de tekentafel omdat ze zijn uitgegaan van te weinig parkeerplaatsen. Met de komst van de Brede school zullen er meer parkeerplaatsen beschikbaar moeten komen.

19-03 Bewonersspreekuur VVE Witte Wijk in SBM-gebouw. Wederom weinig opkomst.

25-03 Bestuursvergadering.

          Besloten dat er een fotoarchief zal worden aangelegd van alle voortuinen om zo in de toekomst veranderingen die zonder overleg en goedkeuring van de vereniging werden aangebracht te kunnen bewijzen.

 

April

02-04 Plaatsing van de tweede keermuur tussen de Vrijdagstraat en de Zaterdagstraat.

02-04 Bewonersspreekuur VVE Witte Wijk in SBM-gebouw.

06-04 Kennismaking voorzitter met plaatsvervangende wijkagent J. Peters.

11-04 Telefonisch overleg met bestuur over brief aan dhr. G. v.d. Nat (GH) over het resultaat van de renovatie voortuinen in de Vrijdagstraat.

16-04 Bewonersspreekuur VVE Witte Wijk in SBM-gebouw.

17-04Overleg met GH over de aanpassingen van de koekoeken (bij het kelderraam) in de Vrijdagstraat.

21-04 Overleg met accountant Smeets over het financiële jaarverslag.

21-04 Email verzonden aan Afdeling Groen (GH) over het verkeerde aantal en soort planten in de Vrijdagstraat.

24-04 Overleg met en advies van notaris Laughs over het eventueel toevoegen van de Donderdagstraat bij de vereniging Witte Wijk Molenberg Heerlen.

30-04 Interview ten bate van de woonkrant van WZ

 

Mei

06-05 Nogmaals een email verzonden aan dhr. Mentens (GH) met de plantenlijst voor het grote perk in de Vrijdagstraat.

09-05 Email aan dhr. Korporaal (GH) met het verzoek de veranderingen in de Vrijdagstraat en de keermuren door te geven aan het kadaster.

10-05 Bespreking met mevr. K. Knippert (GH) over de muur aan het Dr. Nolensplein. In het verleden is gebleken dat deze muur op grond van de GH staat. Het bestuur VWW verzoekt op korte termijn iets te doen aan deze muur omdat deze uit het lood staat. Er is geen direct gevaar, maar er wordt duidelijk gesteld dat GH aansprakelijk is als er toch iets mocht gebeuren. Mevr. Knippert erkent de verantwoordelijkheid van GH en zegt toe om fondsen proberen te krijgen voor een nieuwe keermuur.

13-05 Contact met dhr. Van der Nat (GH) met het verzoek om na te gaan of het mogelijk is om aan het Dr. Nolensplein meer parkeerplaatsen te realiseren.

14-05 Bewonersspreekuur.

19-05 Bestuursvergadering.

          Besloten om een aanvraag in te dienen bij BMM voor een offerte van de trappen in de Zondagstraat.

19-05 Ledenvergadering - zie notulen

20-05 Telefoon naar Licom over klachten betreffende de maaiploeg.

22-05 Oplevering van de werken in de Vrijdagstraat. Er wordt een lijst gemaakt van de aandachtspunten die nog in orde gemaakt moeten worden.

22-05 Overleg ter plekke met de heren Eymael en Trompetter zoals is afgesproken in de ledenvergadering.

22-05 Telefoon naar Licom over kapotte aanplant in de Dinsdagstraat en distels in de Zondagstraat.

22-05 Welkomstbrief aan nieuwe bewoner.

22-05 Brief aan dhr. Eurlings (WZ) waarin het bedrag wordt gevraagd van de nog verschuldigde rente die WZ verschuldigd is aan VWW (in overleg met accountant Smeets).

23-05 Aangifte door VWW bij de wijkagent in verband met diefstal van nieuwe haagplanten in de Vrijdagstraat.

25-05 Tijdens de vakantie van de voorzitter zijn dhr. Eggen (vice-voorzitter) en dhr. Ruyters (secretaris/penningmeester) samen gemachtigd.

25-05 Schouw van de brandpaden. De kopers die rommel hebben achtergelaten of hun heg niet hebben geknipt, worden aangeschreven. Bij de huurders zorgt WZ hiervoor.

28-05 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

 

Juni

11-06 Bewonersspreekuur SBM-gebouw

16-06 Vergadering Leefbaarheid en Veiligheid

16-06 Bestuursvergadering.

          Mevr. Van Schijndel en Dhr. Trompetter hebben aangegeven tot het bestuur te willen toetreden.

16-06 Standaardbrief gemaakt voor bewoners die hun heg niet snoeien waardoor de brandgang niet goed begaanbaar is.

16-06 Aangifte gedaan van gestolen haagplanten in de Zondagstraat.

18-06 Klacht naar Licom over het onderhoud.

19-06 Zelfde klacht, nu gericht aan dhr. Muijtjens (Licom).

19-06 16 !! betalingsherinneringen verzonden.

20-06 Email aan dhr. Drieman (GH) met het verzoek om de parkeerplaatsen aan het Dr. Nolensplein te veranderen (op verzoek van een aantal bewoners).

25-06 Aanvang trapherstel in de Zondagstraat.

25-06 Gesprek met mevr. K. Knippert (GH) over de muur aan het Dr. Nolensplein en het onderhoud van de perken door GH in de Woensdagstraat.

25-06 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

26-06 Gesprek met GH over het afhandelen van de klachten van de renovatie in de Vrijdagstraat.

 

Juli 

01-07 Brief aan bewoner die zijn huis te koop heeft aangeboden. Er wordt herinnerd aan het feit dat men dan alle gegevens doorgeeft aan VWW.

01-07 Brief aan vertrekkende bewoner om formeel het lidmaatschap op te zeggen.

04-07 Brief aan vertrekkende bewoner en welkomsbrief aan nieuwe bewoner.

04-07 Brief aan alle bewoners in de wijk met diverse aandachtspunten.

09-07 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

23-07 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

30-07 Telefonisch contact met dhr. Korporaal (GH) over de voorgenomen wegwerkzaamheden in de Holleweg en Maandagstraat. Hij belooft dat alle eventuele schade zal worden hersteld.

 

Augustus

06-08 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

11-08 Informatie bij GH opgevraagd over vergunningen voor opritten.

11-08 Brief gestuurd aan bewoner over het dumpen van materiaal in de voortuin.

12-08 Welkomstbrief aan diverse nieuwe bewoners.

12-08 Brief aan particuliere verkoper om erop te wijzen dat men volgens de statuten verplicht is om bij verkoop de gegevens van de nieuwe bewoner aan de vereniging door te geven.

13-08 Toestemming van Bureau Bouwhulp ontvangen om hun foto te gebruiken voor het logo van de vereniging.

18-08 Overleg Netwerk Leefbaarheid en Veiligheid.

20-08 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

26-08 Vergadering van de kwartiermakergroep bij het Domushuis.

26-08 Presentatie van de nieuwbouw van Verzorgingstehuis en Bejaardentehuis Bergweide.

27-08 Klacht naar de voorman van Licom over het onderhoud.

31-08 Buurtfeest van de Molenberg. 


September

03-09 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

04-08 Bestuursvergadering.

          Kennismaking met de twee nieuwe bestuursleden. Mevr. Van Schijndel geeft aan ondersteuning te willen bieden aan de secretaris; dhr. Trompetter geeft aan bij te zullen dragen aan de wijkcontroles enz.

          Besloten wordt enkele bewoners die regelmatig de huisvuilcontainers voor het huis laten staan, aan te schrijven of persoonlijk te benaderen.

09-09 Overleg met dhr. Muijtjens en dhr. Cranshoff (Licom) over de problemen met het onderhoud en tevens kennismaking met de nieuwe regiochef.

09-09 Vergadering met de Kwartiermakergroep in en over het Domushuis.

10-09 Vergadering met dhr. Eurlings (WZ).

          Besloten wordt dat renovatie en herstel van de bestrating bij de woningen en de trappen aan de Donderdagstraat voor rekening komt van WZ en dat dit binnen twee jaar zal worden gerealiseerd. Alle extra werkzaamheden zullen door WZ naar rato (huurdergedeelte) worden meebetaald. Er zal een spreekuur worden gepland om de bewoners gelegenheid te geven tot het stellen van vragen over de renovatie van de voortuinen.

13-09 Schoonmaakdag op de Molenberg.

17-09 Bewonersspreekuur SBM-gebouw.

          Door het bestuur wordt besloten om de bewonersspreekuren op te heffen omdat de spreekuren door bewoners slechts sporadisch worden bezocht.

18-09 Brief aan bewoner in verband met oprit.

21-09 Vergadering Kwartiermakergroep in en over het Domushuis.

25-09 Brief aan bewoner in verband met oprit.

30-09 Klankbordgroep Molenberg.

          Dhr. v.d. Nat (GH) zegt toe de status van het BKP bij de wethouder aan te kaarten en tevens intern bij de GH hiervoor aandacht te zullen vragen.

31-09 Overleg met BMM over de voorgenomen renovatie van de voortuinen en hun offerte.

 

Oktober

04-10 Vergadering Kwartiermakergroep in en over het Domushuis

06-10 Vergadering Netwerk Leefbaarheid en Veiligheid

08-10 Bestuursvergadering.

          Verslag door de voorzitter van het overleg met dhr. Eurlings (WZ).

          Besloten om een aantal bewoners aan te schrijven over het onderhoud van de heggen in de brandpaden.

          Besloten om een afspraak te maken met D’r Sjalter over een oplossing voor de wateroverlast in de Dinsdagstraat.

          Verzoek aan GH voor een garantie van 10 jaar als de nieuwe muur aan het Dr. Nolensplein in eigendom wordt overgedragen.

          Dhr. Ruijters deelt namens WZ mee dat VWW 750 euro van GH ontvangt voor een afsluitpoort achter de Zaterdagstraat.

11-10 Bespreking met dhr.Gorter van fa. Henssen (hoveniersbedrijf) over offerte van de voortuinen

15-10 Rondgang met dhr. Lendfers (BMM) inzake aanleg/renovatie voortuinen Zondagstraat / Dr. Nolensplein.

18-10 Overleg met dhr. Helders (Licom) over het nieuwe onderhoudscontract.

23-10 Eerste offerte van het Licom inzake renovatie voortuinen ontvangen.

29-10 Rondgang door de wijk met fa. Peeters-Habets inzake aanleg/renovatie voortuinen.

30-10 Rondgang door de wijk met dhr. Cranshoff (Licom) inzake aanleg/renovatie voortuinen.

 

November

03-11 Offerte van fa. Peeters-Habets ontvangen.

06-11 Tweede offerte van Licom ontvangen.

07-11 Telefonisch overleg met fa. Licom over de laatste ontvangen offerte.

10-11 Derde offerte van Licom ontvangen.

11-11 Verzoek aan dhr. R. Korporaal (GH) om acht toegangspaden van de Maandagstraat te herbestraten.

17-11 Vergadering Netwerk Leefbaarheid en Veiligheid.

18-11 Overleg met dhr. Helgers (Licom) over het nieuwe onderhoudscontract in verband met wijziging van de milieuwetten.

19-11 Telefonisch overleg met dhr. Korporaal (GH) wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor de herbestrating met nieuw materiaal van de paden in de Maandagstraat. GH biedt aan de helft van de kosten voor haar rekening te nemen; WZ zal het huurdergedeelte van de andere helft voldoen.

19-11 Bestuursvergadering.

          Besloten wordt om te bekijken welke brandpaden voorzien kunnen worden van een poort.

          Besloten wordt om aan wethouder Lex Smeets per brief te verzoeken het BKP op te nemen in het Bestemmingsplan Molenberg

26-11 Bezoek aan archief van Heerlen, Rijckheyt vanwege het verzoek de foto’s van de website te mogen toevoegen aan dit archief.

26-11 Spreekuur in het SBM-gebouw over de inrichting van te herplanten voortuinen

 

December

02-12 Melding via email met foto’s aan dhr. Korporaal (GH) over schade aan de voortuinen in de Maandagstraat en Holleweg.

03-12 Overleg met wethouder Smeets over de noodzaak het BKP op te nemen in het Bestemmingsplan Molenberg.

07-12 Antwoord van dhr. Korporaal (GH) met toezegging dat de schade aan de voortuinen in de Maandagstraat en Holleweg volledig zal worden hersteld.

09-12 Vergadering met Kwartiermakergroep in en over het Domushuis.

10-12 Bestuursvergadering.

          Besloten wordt dat bewoners die nog niet hebben gereageerd op het schrijven over de renovatie van de voortuinen persoonlijk zullen worden benaderd.

          Besloten wordt om wethouder Smeets nogmaals aan te schrijven over het BKP. Medegedeeld wordt dat de bijdrage in de kosten van het hek in de brandgang achter de Vrijdagstraat voor de vereniging slechts 75 euro bedragen. De rest van de kosten werd gedragen door GH.

13-12 Maken en ontwerpen van de kerstkaarten met dhr. Venrooij.

29-12 Vergadering met de Klankbordgroep (voorheen Kwartiermakergroep) in en over het Domushuis

  

 

 

Naast bovengenoemde data heeft er uiteraard bijna dagelijks overleg (via mail, telefonisch of persoonlijk) door het (dagelijks) bestuur plaatsgevonden.

Uit privacyoverwegingen kan het bestuur niet alle gebeurtenissen, besprekingen etc. in dit verslag opnemen.

 

Gebruikte afkortingen:

VWW: Vereniging Witte Wijk Molenberg Heerlen

BKP: Beeld Kwaliteit Plan

KBG: Klank Bord Groep

GH: Gemeente Heerlen

WZ: Wonen Zuid

DB: Dagelijks Bestuur

HTM: Huurdervereniging Treebeek Molenberg