Notulen ALV 09-11-2009 PDF Afdrukken E-mail

Verslag van de speciale algemene ledenvergadering gehouden op 9 november 2009 in het SBM gebouw aan de Jacob van Maerlantstraat 35 te Heerlen

Aanwezig: van het bestuur: dhr Eggen (voorzitter), dhr. v.d. Eijnden, dhr. Loos, dhr. Selker,  w.v.d. Akker (notulen).
Wonen Zuid: mw. Gezel, mw. Wehrung, dhr Hummel
Aanwezige leden: mw. Frasolek, dhr.v. Dijk, dhr Brakele, dhr. Erven, dhr en mw. Bonn, dhr v. Schendel, mw.Gerritse, M.Mulder, S. Habets, S. Arends, dhr. Steijaert, dhr. Eymael, R.B.Keukens, dhr. Yildirim, dhr. en mw. Crombach, dhr. Crijns, I. Glas, dhr. Geneste, dhr. Baksi, dhr. Sunal, H. Bies, dhr. Theunissen, dhr. Technau, dhr. De Witte, dhr. Trompetter, E. Cloodt-Spiertz, dhr. v. Laarschot, mw. Loi, P. Schell, P. Keuls, M. Mesvin, dhr. Franssen, dhr Dassen, Dhr Elema
Afmelding: R.Cremers, Dhr Rogalski

Opening

Voorzitter dhr. Eggen heet iedereen welkom en opent hiermee deze ingelaste ledenvergadering. Een ingelaste vergadering n.a.v. de petitie van bewoners met klachten over vooral het groenonderhoud in relatie tot verhoging van de maandelijkse bijdrage.
De voorzitter geeft het woord aan mevr. Gezel van Wonen Zuid.
Mevr. Gezel stelt zich voor. Er wordt vastgesteld dat er geen huurders aanwezig zijn. Op de vraag of huurders mochten komen geeft het bestuur aan dat zij er rekening mee hield dat huurders die de petitie hebben ondertekend ook naar de vergadering zouden komen.
Mw .Gezel laat weten dat zij namens Wonen Zuid de huurders vertegenwoordigt.
Deze vergadering is een ledenvergadering bedoeld voor eigenaren, dus niet voor individuele huurders. Mevr Gezel heeft de petitie gelezen en stelt voor om mevr. Wehrung, juriste bij Wonen Zuid, de juridische aspecten van het beeldkwaliteitplan en het huishoudelijk reglement van de Vereniging Van Eigenaren voor de aanwezigen een toelichting te geven.
Na deze toelichting kunnen er vragen gesteld worden.

Dhr. van Laarschot: bij de koop van de woning is men verplicht het beeld kwaliteitplan in concept te ondertekenen en kopers zijn verplicht lid te worden van de vereniging.
Mw Wehrung: Het complex witte wijk omvat 224 woningen. Het groencasco van de voortuinen is ondergebracht in een vereniging. Wonen Zuid heeft stemrecht voor 105 woningen, de eigenaren hebben 119 stemmen. Wonen Zuid stemt alleen bij zaken die voor haar van belang zijn. Zij stemmen niet voor personen. Bij de aanwezigen heerst het gevoel dat Wonen Zuid niet met eigenaren wil samenwerken, maar eerder tegenwerkt.
Wonen Zuid: ons doel is de woonomgeving aantrekkelijk houden. De regels, verwoord in het beeldkwaliteitplan, zijn afkomstig van de gemeente en het bestuur geeft uitvoering aan het juridische kader. Het behoud van kwaliteit van de woonomgeving is in het belang van u als eigenaren en dus belangrijk voor de waarde van uw bezit. Vraag uit de zaal: wie bepaalt hoe hoog de bijdrage aan de vereniging moet zijn? Antwoord: het is een gezamenlijk besluit.
De accountant dhr. Smeets doet hiervoor het voorbereidende werk en geeft advies aan het bestuur. Het bestuur legt een voorgenomen besluit voor aan de ledenvergadering.
De ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen.
Als een lid van de vereniging niet naar een vergadering kan komen, kan hij/zij een ander lid een volmacht geven om voor hem/haar te stemmen.

Vraag: hoe is de samenstelling van het bestuur?
De ideale situatie is een bestuur van 9 personen, uit ieder stratenblok een persoon.
Uit deze personen wordt een voorzitter, secretaris en een penningmeester gekozen.
De voorzitter leidt de vergadering. De praktijk is echter anders, er zijn weinig personen die zich beschikbaar stellen voor het bestuur, zodat het werk door vier a vijf personen gedaan moet worden. Dit is een ondankbare taak. Het bestuur zorgt er voor dat rechtsgeldige beslissingen die zijn genomen door een meerderheid van de aanwezige leden worden uitgevoerd.

Het document betreffende regels voor de aanleg van een oprit is besproken tijdens de ledenvergadering van 25 november 2005. De breedte voor het maken van een oprit moet minimaal 3 meter zijn. Men moet een vergunning hebben van de gemeente Heerlen en toestemming van het bestuur van de Vereniging Witte Wijk Molenberg.

Na de pauze geeft dhr. Smeets een toelichting op de financiële situatie.
In 2007 had de vereniging een tekort van 2600 euro. Ook in 2008 was er een tekort op de begroting. De kosten voor het groenonderhoud in 2009 bedragen € 34.000. In 2010 kan dit oplopen tot € 40.000. Zonder verhoging van de bijdrage zal het tekort in 2010 oplopen tot 29% van de begroting. In de ledenvergadering van 7 mei 2009 zijn de leden akkoord gegaan met een verhoging van de bijdrage naar € 18,50 voor een periode van 3 jaar.

Waarom zijn we gestopt met Licom?
De offerte van Licom was € 960 euro hoger dan die van Groen Totaal
Op de vraag of men tevreden was over het uitgevoerde werk van Licom, geeft men aan dat men tevreden was, het gaat dan niet om geld maar om de kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd.
Bij de leden heerst het gevoel dat het bestuur niet goed functioneert,
Het groenonderhoud is onacceptabel. Er worden adressen overgeslagen bij het onderhoud.
Het bestuur moet meer controleren en mensen er op aanspreken als zij hun werk niet goed doen. Dhr. Crijns vindt dat er eerst goed werk geleverd moet worden en dan pas betalen.
Misschien is het een optie de gemeente te vragen om te bemiddelen.

Als afsluiting van dit onderwerp worden er afspraken gemaakt:

 Agenda punten voor de ledenvergadering worden vooraf duidelijk op papier toegelicht.
 Klachten formeel afhandelen.
 Bij schriftelijke klachten komen kijken en als bestuur gezamenlijk oppakken.
 Dhr. Eggen neemt contact op met Groen Totaal voor een afspraak om de klachten over het groenonderhoud te bespreken.
 Eind januari komt er een ledenvergadering.
 Het bestuur krijgt het vertrouwen van de leden dat zij haar werk goed zal doen.
 Aan de notulen in het archief wordt de petitie bijgevoegd.

Verder aan bod gekomen:

 De leden vergadering gaat akkoord met de benoeming van dhr. Selker en mw. v.d. Akker als nieuwe bestuursleden.
 Over de herinrichting van de opritten zal in deze vergadering niet gestemd worden, leden zullen zich eerst verdiepen in de materie.

Rondvraag

Hoe kom ik aan een volmacht formulier voor automatische betaling?
Het voorbeeld formulier is te downloaden van de site van de vereniging (www.wittewijk.nl).

Op dinsdagstraat nr.1 klemt de voordeur, bij wie moet ik zijn om dat te herstellen?
Voor aanspraak voor de garantie contact opnemen met Wonen Zuid.

Na deze rondvraag sluit de voorzitter deze (soms rumoerige) vergadering.