Notulen ALV 27-05-2010 PDF Afdrukken E-mail

Verslag algemene ledenvergadering Vereniging van Eigenaren Witte Wijk Molenberg
Gehouden op donderdag 27 mei 2010 van 19.30 – 21.00 uur in het SBM gebouw

Aanwezig: dhr. Eggen (voorzitter), mw. v.d. Akker (bestuurslid, notulen), dhr. v.d. Eijnden (bestuurslid), dhr. Selker (bestuurslid), dhr.Smeets (accountant), Dhr. en mw. Bonn, dhr. en mw. Thijssen, dhr. Steijaert, dhr. Mengels, dhr. de Man, mw. de Man, dhr. Rogalski, dhr. Hummel (Wonen Zuid) mw. Wehrung (Wonen Zuid), dhr. en mw. Crombach,  dhr en mw. Dassen, dhr. en mw. Baksi, dhr. van Laarschot.
Afmelding van dhr. Cremers.


Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

1. Mededelingen
- De voorzitter deelt mede dat dhr. Loos om gezondheidsredenen is gestopt als bestuurslid.
- Door het wegvallen van dhr. Loos als bestuurslid bestaat het bestuur nog uit vier personen. Uitbreiding van het bestuur is noodzakelijk. Een aantal bewoners is gevraagd of men interesse heeft in een bestuursfunctie, allen hebben bedenktijd gevraagd.
- De voortuinen van de Donderdagstraat worden door Wonen Zuid overgedragen aan de Vereniging van Eigenaren. De documenten voor de overdracht zijn bij de notaris.
- De laatste fase van de renovatie van de voortuinen zal plaatsvinden van drie tot zeven juni.

2. Bespreken en vaststellen van de notulen van de  ledenvergadering van mei 2009
N.a.v. pagina 2: “het bestuur vraagt subsidie bij de gemeente aan voor verlichting in de brandpaden” wordt uit de zaal naar de status hiervan gevraagd. Hierop antwoord de voorzitter dat de Gemeente Heerlen bereid is een subsidie te geven, deze is echter niet voldoende. Het bestuur is aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voldoende kapitaal te krijgen voor het plaatsen van verlichting. De notulen worden hierna goedgekeurd.

3. Bespreken en vaststellen van de notulen van de ledenvergadering van november 2009
Vraag uit de zaal; volgens het verslag is tijdens de vergadering de afspraak gemaakt om eind januari 2010 een ledenvergadering te houden, waarom is dat niet gebeurd?
Dit had twee redenen: het gesprek met Wonen Zuid, Groen Totaal en het bestuur heeft later plaats gevonden dan gepland en bestuursleden zijn bedreigd door een lid van de vereniging. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie. Om deze redenen heeft het bestuur een pas op de plaats gemaakt en is de ledenvergadering niet door gegaan. De aanwezige leden hebben hier begrip voor. De notulen worden hierna goedgekeurd. Het bijgevoegde jaarverslag is een opsomming van feiten, en wordt voor kennisgeving aangenomen. De titel jaarverslag wekt wat verwarring aangezien er ook een financieel jaarverslag dient te zijn. Dit zal de volgende keer worden aangepast.

4. Bespreken jaarstukken 2009 en verslag kascontrole commissie.
Dhr. Theunissen geeft aan dat bij de jaarstukken ook de financiële stukken horen zodat de stukken voor de vergadering bestudeerd kunnen worden. Volgens de voorzitter is in alle voorgaande jaren het financiële jaarverslag tijdens de vergadering uitgedeeld. Na een korte discussie wordt de afspraak gemaakt om volgend jaar het financiële jaarverslag samen met de andere jaarstukken voorafgaande aan de ledenvergadering te verspreiden.
Voor de bespreking van de financiële stukken is dhr. Smeets van Smeets Accountancy uitgenodigd. Hij heeft de betreffende stukken samengesteld. Dhr. Smeets deelt onder de aanwezigen de financiële stukken (resultatenrekening en balans) uit en geeft een toelichting hierop. De baten op de resultatenrekening komen uit de maandelijkse bijdrage van de leden. Wonen Zuid betaalt de bijdrage voor de huurders. In het te betalen maandbedrag is een klein bedrag voor de glas- en rioolverzekering verwerkt. Op de vraag van dhr. van Laarschot of de kosten van de advocaat voor het proces dat de vereniging tegen hem voert ook in het financiële overzicht zijn opgenomen antwoord de voorzitter dat deze worden betaald door Wonen Zuid en niet ten laste van de vereniging komen en dus ook niet terug te vinden zijn op de jaarrekening. Er is bij de eigenaren een betalingsachterstand van in totaal € 2900.00. Deze achterstand moet worden weggewerkt. Dhr. Smeets heeft van het bestuur de opdracht gekregen om bij eigenaren die een betalingsachterstand hebben deze achterstand bij hen te incasseren. Vanuit de leden wordt opgemerkt dat iedereen aan zijn betalingsverplichting heeft te voldoen en tijdig dient te betalen.
De kascontrole commissie bestaande uit mw. Dassen, dhr Geneste en dhr. Eijmael is bij dhr Smeets geweest en heeft de financiële gegevens bekeken. Deze waren in orde.
Mevr. Dassen vertegenwoordigt bij dezen de kascontrole commissie en verleent decharge aan het bestuur. De voorzitter bedankt via mevr. Dassen de kascontrole commissie en geeft hen als dank voor hun inzet een kleine attentie. Mevr. Dassen is bereid ook volgend jaar de kascontrole te doen. De voorzitter bedankt dhr. Smeets voor zijn inbreng.

5. Glasverzekering
Momenteel zijn alle eigenaren collectief verzekerd tegen glasbreuk en verstopping van het riool. Kopers van een woning tekenen hiervoor bij de koopovereenkomst. Bij accountant dhr. Smeets ligt een kopie van deze verzekering. N.a.v. vragen van diverse bewoners die dubbel verzekerd blijken te zijn wil het bestuur de mogelijkheid bieden de glasverzekering op te zeggen. Woningeigenaren kunnen een keuze maken of men gebruik wil maken van de collectieve glasverzekering. Als men hier geen gebruik van wil maken kan deze met ingang van 1 januari 2011 worden opgezegd door middel van een formulier dat met de notulen mee zal worden verspreid. De opzegging moet 3 maanden vooraf schriftelijk worden gedaan bij Wonen Zuid. De collectieve rioolverzekering blijft bestaan omdat meerdere woningen op een rioolaansluiting zijn aangesloten. De rioolverzekering geldt voor verstoppingen in huis en buiten tot aan de stoep. Hierop ontstaat enige discussie of dit inderdaad het geval is. Het bestuur geeft aan de voorwaarden van de rioolverzekering op te zullen vragen bij Wonen Zuid en op verzoek van dhr Mengels zullen deze worden meegestuurd met de notulen van de vergadering.

6. Herbenoeming van dhr. van der Eynden
Dhr van der Eynden is statutair aftredend als lid van het bestuur en stelt zich weer herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met zijn herbenoeming.

7. Stemrecht in de vereniging van eigenaren voor huurders.
Dit agendapunt is ingebracht door dhr. van Laarschot.
Dhr. van Laarschot geeft een toelichting op dit agendapunt. Wonen Zuid is als eigenaar van de huurwoningen lid van de vereniging. De huurders wonen in de wijk en hebben er belang bij wat er in de wijk gebeurd en hoe de wijk er uit ziet. Bij een stemming heeft Wonen Zuid een stem voor 118 woningen. Dit is volgens dhr. van Laarschot niet democratisch.
Wonen Zuid vindt deze visie niet juist. De huurders zijn deels vertegenwoordigd door de H.T.M. en kunnen langs die weg of rechtstreeks bij Wonen Zuid hun mening geven. Eigenaren en Wonen Zuid hebben belang bij een goede woonomgeving in verband met de waarde van de woning. Voor huurders is dit minder belangrijk. Het beeldkwaliteitplan is voor kopers belangrijker i.v.m. de waarde van het huis dan voor huurders. Het voorstel van dhr. van Laarschot wordt in stemming gebracht en wordt afgewezen door de algemene ledenvergadering.

8. Verzoek tot onderzoek naar andere verdeling kosten groenonderhoud.
Dit agenda punt is ingebracht door dhr. van Laarschot.
Het voorstel van dhr. van Laarschot is: het bestuur laat onderzoeken of het haalbaar is om de vergoeding voor het groenonderhoud per lid op een redelijke wijze kan worden verdeeld. Het moet mogelijk zijn een vaste vergoeding vast te stellen voor het gemeenschappelijk groen. De bewoners moeten de keuze hebben hun voortuin al dan niet zelf te onderhouden. Met de vergoeding die hiervoor berekend wordt dient rekening gehouden te worden met de oppervlakte van de tuin.
Als dit voorstel zou worden aangenomen en uitgevoerd heeft dit vergaande financiële gevolgen. Elk perceel (voortuin) moet dan kadastraal worden ingemeten. Dit kost € 550,00  voor ieder afzonderlijk perceel (kosten vereniging). Uit de zaal wordt verder aangegeven dat alle bewoners in de wijk een belang hebben bij een centraal groen onderhoud in de hele wijk. Als we dat loslaten gaat de woonkwaliteit in de wijk er niet op vooruit. Het zal leiden tot verloedering. Het agendapunt wordt in stemming gebracht maar er is geen steun voor dit voorstel.

9. Groenonderhoud
In januari van dit jaar is er overleg geweest tussen Wonen Zuid, twee bewoners / eigenaren uit de wijk, een afvaardiging van het bestuur en de directeur van Groen Totaal over de klachten van de bewoners. In dit overleg zijn er afspraken gemaakt voor verbetering van het groenonderhoud in de wijk. Het bestuur heeft afgesproken om de vier weken het groen in de wijk te controleren. Vanuit de bewoners worden tijdens de behandeling van dit agendapunt een aantal aandachtspunten naar voren gebracht waar het bestuur en Wonen Zuid aandacht aan moeten geven:

- Groenstrook achter het dr. Nolensplein; Wonen Zuid gaat er naar kijken.
- Lege woningen met een heg aan de achter en zijkant moeten geknipt worden. Mike Hummel geeft namens Wonen Zuid aan dat hier onlangs een onderhoudscontract voor afgesloten is.
- Containers bij lege woningen controleren

10. Rondvraag en sluiting
Is het mogelijk dat er een onderzoek word gedaan naar de manier van aanleggen van een oprit? Voor 2004 waren de oude regels voor de aanleg van een oprit van kracht. Daarna zijn er door de invoering van het beeldkwaliteitplan nieuwe regels opgesteld. Deze nieuwe regels zorgen voor problemen bij het gebruik van de oprit. Het gebruik van de oprit op een talud geeft verzakkingen. Opritten met een groenstrook worden in de winter kapot gereden. Tegels hebben geen houvast. De vergadering vraagt aan het bestuur voor de volgende algemene ledenvergadering te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor het aanleggen van een oprit. Dit kan overleg met de gemeente zijn over de regels. Moeten die worden gezien als een advies of is het een dwingende regel. Het bestuur zal voor de volgende vergadering zorgen voor meer informatie over dit onderwerp.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid.