Notulen ALV 15-12-2010 PDF Afdrukken E-mail

Verslag van de  Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Witte Wijk Molenberg
Datum: 15 december 2010
Plaats: SBM gebouw, Jacob van Maerlantstraat 35  te Heerlen.

Aanwezig; dhr. Selker (bestuurslid) dhr. Eggen (voorzitter) dhr. v.d. Eijnden (bestuurslid), mevr. v.d. Akker (secretaris, notulen), mevr. v.d. Eijnden, dhr. Steijaert, dhr. Theunissen,
dhr. Spaetgens, dhr. Mengels, dhr. Brakele, dhr. van Dijk, dhr. Crombach, dhr. Crijns, dhr. Elema, dhr. Erven, dhr. Franssen, mevr. Vleugels, mevr. Gezel (Wonen Zuid),  dhr. Hummel (Wonen Zuid.) mevr. Wehrung (Wonen Zuid) en dhr. Bos (Verwey VVE management).
Afmeldingen; dhr. Rogalski, dhr. en mevr. Dassen, dhr. Boosten en mevr. Glas.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom en speciaal dhr. Bos van de firma Verwey VVE Management en Vastgoed B.V.

2. Vaststellen stemverhoudingen;
Er zijn 110 van de 224 eigenaren vertegenwoordigd. Machtigingen zijn afgegeven door mevr. Glas en door dhr. en mevr. Dassen.

3. Mededelingen
 Afmeldingen: zie opgave bovenaan de notulen.
 Een bewoner van de Vrijdagstraat heeft interesse in een bestuursfunctie getoond. Afgesproken is dat hij voorlopig meedraait met het bestuur en dat hij bij verdere interesse voorgesteld wordt op de volgende ledenvergadering.
 Het bestuur heeft het voornemen om in het 1e kwartaal 2011 een enquête te houden onder de leden om zo een beter beeld te krijgen hoe leden tegen bepaalde zaken aankijken en welke zaken verbeterd kunnen worden.
 Dhr. Smeets heeft naar aanleiding van het besluit van de ledenvergadering van 27 mei 2010 alle eigenaren met een betaalachterstand van de maandelijkse bijdrage gesommeerd deze alsnog te betalen. Tot nu toe is er € 2900 achterstand weggewerkt. Daarmee is vrijwel alle betaalachterstand weggewerkt. Uit de zaal wordt de vraag gesteld hoe het zit met de betalingen van de huurders ?
Antwoord: Wonen Zuid is eigenaar van de huurwoningen en betaalt voor het aantal woningen dat zij nog in bezit heeft de maandelijkse bijdrage.
Op een vraag uit de zaal wat voor Wonen Zuid belangrijk is in de wijk antwoord mevr. Gezel dat het punt leefbaarheid en veiligheid voor WZ belangrijk is en dat Wonen Zuid alleen meestemt wanneer zij belang hebben bij een in stemming gebracht onderwerp. Anders sluit men aan bij de meeste stemmen. Wonen Zuid vertegenwoordigt in de Vereniging Witte Wijk de huurwoningen zijnde hun bezit omdat het een Vereniging van Eigenaren betreft. Huurders hebben dus geen rechtstreekse inspraak omdat de constructie van de vereniging dat niet toelaat. Huurders kunnen zich echter melden bij Wonen Zuid of bij een van de huurderbelangenverenigingen die regelmatig contact hebben met Wonen Zuid in het geval van klachten.

4. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 27 mei 2010
Dhr. Spaetgens geeft aan dat n.a.v. pag. 3 waar over het groenonderhoud wordt gesproken er nog wel wat verbeterd moet worden.  De voorzitter geeft aan dat er in de wintermaanden geen onderhoud wordt gedaan. In het voorjaar wordt dit opgepakt en worden nadere afspraken gemaakt met Groen Totaal. Hiermee worden de notulen door de ledenvergadering goedgekeurd.

5. Aanstellen extern (professioneel) bestuurder van Verwey VVE Management
De voorzitter stelt dhr. Bos voor aan de aanwezige leden.
Dhr. Bos introduceert zichzelf en de firma Verwey vervolgens bij de aanwezigen en geeft een toelichting op de werkzaamheden die zij kunnen verrichten voor de vereniging Witte Wijk.
Dhr. Bos is in dienst bij de firma Verwey VVE Management & Vastgoed beheer. Het kantoor is gevestigd aan de Akerstraat in Heerlen en heeft ruime ervaring met het beheer van Verenigingen van Eigenaren. Dhr. Bos zal als professioneel bestuurder de werkzaamheden overnemen van de huidige accountant dhr. Smeets van Smeets Accountancy. Daarnaast worden ook zaken van het bestuur overgenomen zoals de ledenadministratie, handhaven beeldkwaliteitplan, contractbeheer en klachten afhandeling.
De firma Verwey wordt hiermee het eerste aanspreekpunt voor de leden.
Door dhr. Franssen wordt opgemerkt dat deze aanstelling een verhoging van de maandbijdrage zal gaan betekenen. De voorzitter geeft aan dat Wonen Zuid bereid is om de kosten het eerste jaar te betalen. Volgens dhr. Bos zijn de kosten niet zo hoog als men denkt. Per jaar komen de kosten op ongeveer € 7000,00. Dit is omgerekend per eigenaar € 31,25 per woning per jaar. Mevr. Gezel geeft aan dat Wonen Zuid de intentie heeft om ook voor langere periode de kosten voor rekening te nemen maar kan geen termijn noemen. Dhr. Selker merkt op dat Wonen Zuid nu ook al het merendeel betaalt van de rekening van Smeets Accountancy. Als die kosten voor rekening van alle leden kwamen zou de maandelijkse bijdrage eveneens omhoog moeten. Wat dat betreft verandert de aanstelling van Verwey VVE Management dus niks.

Dhr. Bos geeft aan dat de ledenvergadering besluit en stelt voor dat Wonen Zuid niet mee stemt. Als er onvrede is over zijn werk kan de ledenvergadering weer besluiten te stoppen met de inzet van hem als externe bestuurder. Dhr. Bos geeft aan dat hij, wanneer hij wordt aangesteld als bestuurder, de volledige verantwoordelijkheid neemt  voor de uitvoeren van zijn taken. Bij calamiteiten is het bedrijf 24 uur bereikbaar. Dhr. Bos geeft aan dat alle huidige problemen niet direct zijn opgelost, daar is tijd voor nodig. Dhr. Bos dient ook als juridische vraagbaak.

Voorstel 1 voor het aanstellen van dhr. Bos als externe bestuurder wordt in stemming gebracht en met ruime meerderheid van stemmen aangenomen waarbij Wonen Zuid zich onthoudt van stemming. Daarmee is dit voorstel aangenomen door de algemene ledenvergadering en is de benoeming van dhr. Bos namens Verwey VVE management als extern bestuurder een feit.

Voorstel 2 is dat Wonen Zuid zich van stemming onthoudt bij de beslissing m.b..t de contractverlenging van Verwey VVE Management.  Dit voorstel wordt eveneens met ruime meerderheid van stemmen aangenomen. Wonen Zuid zelf stemt niet mee in deze en gaat akkoord met deze optie.

6. Wijzigingsvoorstel richtlijnen voor het aanleggen van een nieuwe oprit.
Dit agendapunt is een voorstel van Wonen Zuid om de breedte-eis van 3 meter bij het aanleggen van een nieuwe oprit los te laten. Dhr. Bos geeft aan dat in het beeldkwaliteitplan niet exact is omschreven hoe een oprit er uit moet zien en aangelegd moet worden.
De vereniging heeft vervolgens per besluit van de algemene ledenvergadering in het verleden bepaald dat een oprit 3 meter breed moet zijn. Het probleem hierbij is de starheid van het besluit. Ook bij dit agendapunt geldt: de ledenvergadering beslist.

Dhr. Bos doet een voorstel voor aanpassing voor de breedte van een oprit: de breedte van 3 meter mag een speling hebben van 10 % naar beneden. Dit betekent dat de breedte van een oprit minimaal 2.70 meter moet zijn. Is er echter meer ruimte dan dient ook de volledige ruimte benut te worden. Dit voorstel wordt in stemming gebracht.

Mevr. Gezel stelt voor alleen lid 4 van het voorstel voor wijziging in stemming te brengen, dit geeft alleen de breedte van een oprit aan.

Het voorstel: een oprit moet een minimale breedte van 3 meter hebben, maar als dit niet haalbaar is mag deze breedte tot 10% verminderen. Dit betekent dat de minimale breedte dan 2.70 meter moet zijn.

Dit voorstel wordt in stemming gebracht en wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Lid 7 van het wijzigingsvoorstel wordt niet in stemming gebracht.
Besloten wordt op de volgende ledenvergadering (met ondersteuning van dhr. Bos) te komen met een voorstel voor aanleg opritten en inrichting voortuinen binnen de eisen van het beeldkwaliteitplan. Tot die tijd gelden de huidige voorwaarden zoals die in het verleden door de algemene ledenvergadering zijn bepaald. De gemeente stelt binnen het beeldkwaliteitplan dat de Witte Wijk een ruimtelijke en groene uitstraling moet hebben. Oude opritten die niet aan de voorgeschreven eisen voldoen moeten worden gedoogd. Alleen wanneer een bewoner de oprit wil vernieuwen moet dit worden gedaan binnen de gestelde eisen.

7. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Mag men in de voortuin parkeren?  Nee als dit gebeurt bureau handhaving van de gemeente Heerlen bellen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze extra ingelaste ledenvergadering.