Groenplan Vereniging van Eigenaren Witte Wijk Molenberg PDF Afdrukken E-mail

 

Achtergrond

Om een duidelijk beleid te kunnen scheppen richting bewoners kiest de vereniging ervoor bepaalde uitgangspunten m.b.t. de voortuinen van de Witte Wijk vast te leggen in een groenplan. Doel is tevens om zo evt. huidige situaties die niet voldoen aan de uitgangspunten, daar waar de mogelijkheid zich voordoet (men kan bewoners niet dwingen bestaande situaties van voor 2004 te veranderen), aan te pakken om zo het straatbeeld uniform(er) te maken. Tuinen van huurwoningen die worden verkocht zullen te allen tijde conform de uitgangspunten van het groenplan worden aangepast op kosten van Wonen Zuid.

De basis van het groenplan is gelegen in

1) Het beeldkwaliteitplan met als uitgangspunten:

- Het groene karakter van de Witte Wijk;

- De eenheid van het gemeenschappelijke tuinen;

- De landschappelijke opzet.

2) De kosten die de vereniging momenteel maakt voor het groenonderhoud op basis van de volgende uitgangspunten:

- Onderhoudskosten niet verder laten stijgen;

- Rekening houden met kosten snoeiwerkzaamheden hagen en bomen;

- Wegvallen eigen onderhoud bewoners bij evt. doorverkoop van de woning.

 

Het groene karakter van de Witte Wijk

Het groene karakter van de wijk ontstaat door de samenhang tussen de gemeenschappelijke tuinen in combinatie met de plantsoenen. Hetgeen wat zorgt voor een grote mate van transparantie.

 

Eenheid gemeenschappelijke tuinen

- De eenheid van de gemeenschappelijke tuinen wordt gevormd door de borders, het gras, de erfafscheidingen en de toegangspaden tot de woningen.

- De borders zijn gecreëerd in een puntvorm aan weerszijde van de toegangspaden. De beplanting bestaat uit onderhoudsvriendelijke beplanting.

- Bewoners mogen, mits en zover er toestemming wordt gevraagd aan het bestuur voor kiezen om op eigen beplanting te plaatsen. De beplanting moet echter passen binnen de gangbare beplanting van de Witte Wijk.

- Vanwege het groene karakter van de Witte Wijk is het niet toegestaan om de gemeenschappelijke tuinen te voorzien van bestrating en/of grind. Naast de borders dient het overige van de tuinen voorzien te zijn van gras. Bij wijze van uitzondering zijn op enkele plaatsen bomen en/of struiken geplaatst.

- Ieder straat heeft zijn momenteel zijn eigen karakter. In het verleden is afhankelijk van de straat ervoor gekozen om erfafscheidingen te creëren met beplanting zoals ligusterhagen of zonder planten waarbij de erfafscheiding zichtbaar is, gras, de toegangspaden en het openbare trottoir. Uit analyse van de huidige straatbeelden in de Witte Wijk komt het onderstaande beeld naar voren dat steeds voor minimaal 90% van de straat (of het straatdeel) geldt (de enkele uitzondering betreft situaties van voor 2004):

 

Maandagstraat Geen erfafscheidingen

Dinsdagstraat Geen erfafscheidingen

Woensdagstraat Geen erfafscheidingen

Vrijdagstraat Wel erfafscheidingen

Zaterdagstraat Geen erfafscheidingen

Zondagstraat (tussen Holleweg en Dinsdagstraat) Geen erfafscheidingen

Zondagstraat (tussen Dinsdagstraat en Woensdagstraat) Wel erfafscheidingen

Zondagstraat (tussen Woensdagstraat en punt waarop de straat verbreed naar plantsoen en Dr Nolensplein) Wel erfafscheidingen

Zondagstraat (huizenblokken ter hoogte van Lidl parkeerplaats) Geen erfafscheidingen

Zondagstraat (van Vrijdagstraat tot Voskuilenweg) Wel erfafscheidingen

Dr Nolensplein (hoge gedeelte) Wel erfafscheidingen

Dr Nolensplein (lage gedeelte) Geen erfafscheidingen

Voskuilenweg (van Zondagstraat tot Vrijdagstraat) Wel erfafscheidingen

Voskuilenweg (van Vrijdagstraat tot Zaterdagstraat) Geen erfafscheidingen

Pius X straat Geen erfafscheidingen

Holleweg Geen erfafscheidingen

Joost van Vondelstraat Wel erfafscheidingen

 

Het algemene beeld is dat daar waar de straten grenzen aan plantsoenen, deze over het algemeen geen erfafscheidingen hebben (ruimtelijk karakter). Stukken van de Zondagstraat en Voskuilenweg volgen over het algemeen het beeld van de zijstraten waar huizenblokken aan grenzen. De huidige kosten van GroenTotaal zijn gebaseerd op het beeld zoals hierboven staat weergegeven en de vereniging zal dit beeld dan ook zoveel mogelijk handhaven om extra kosten voornamelijk m.b.t. het onderhoud van de erfafscheidingen te voorkomen.

- De toegangspaden tot de woningen en de paden langs de voorgevels bestaan uit betontegels. Getracht wordt om de paden niet te laten afwijken van de huidige breedte. Ditzelfde geldt voor de paden langs de voorzijde van de woning.

 

Landschappelijke opzet

Uitgangspunten bij de landschappelijke opzet in de Witte Wijk is dat er maar incidenteel bomen en of struiken worden geplaatst in de gemeenschappelijk tuinen. Verder wordt getracht om de beplanting op ooghoogte bij te houden. De landschappelijke opzet die hiermee gecreëerd wordt zorgt ervoor dat men een goed overzicht heeft over de wijk waardoor de kenmerken van de Witte Wijk, het groene karakter, de eenheid en transparantie in één oogopslag herkenbaar worden.

 

Wensen van de eigenaren

Indien eigenaren wijzigingen willen aanbrengen aan het gemeenschappelijke goed en/of die punten welke samenhang hebben met het beeldkwaliteitsplan, dient dit eerst aangevraagd te worden bij het bestuur conform artikel 2 punt 6 van het huishoudelijk reglement. De voorgestelde wijziging zal getoetst worden aan de onderhavige staten waarna er een besluit zal volgen. In geval van een toestemming zal dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de betreffende bewoner en aan toestemming zal een tijdslimiet worden gekoppeld voor uitvoering. De uiteindelijke controle vindt plaats via het bestuur.

Mocht blijken dat het wijzigingsvoorstel niet kleinschalig is (onder kleinschalig wordt verstaan: wijziging beplanting, nieuwe identieke bestrating) dan zal besluitvorming plaatsen vinden via de Algemene Ledenvergadering voor zover het Groenplan niet reeds voldoende grond biedt om het verzoek toe te kennen danwel af te wijzen.